الگوی وارستگی بودن حضرت زهرا (علیها السلام)
9 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

راز ماندگار سیره اسوه های الهی، ایمان قلبی به راهی است که مردم را بدان فرا می خواندند و اینان خود بهترین سرمشق در عرصه عمل به آنند. ایشان اگر مردم را به دوری از هواهای نفسانی و پیراستگی از مظاهر دنیا فرا می خواندند، خود بهترین الگوی وارستگی از دنیا و پاکی از آلودگی ها و هوس ها بوده اند. حضرت فاطمه (علیها السلام) در طول زندگی خویش دعوت کننده به سوی رهایی از دنیا و دل سپاری به خدا بود، ولی نه دعوت با زبان که دعوت با عمل، چرا که هدف حضرت فاطمه (علیها السلام)، همان معارف والای قرآنی است که همواره ما را به دوری از دنیا و دل بستن به بهشت خدا فرا می خواند. حضرت فاطمه (علیها السلام) همیشه راضی بودند و خداوند برای بندگان آخرت را و نه دنیای پست و فانی را می خواهد؛ «تریدون عَرَض الدنیا و الله یرید الأخره (انفال: 67)؛ شما متاع دنیا را می پسندید در حالی که خداوند برای شما آخرت را می پسندد»؛ از این رو فاطمه (علیها السلام) ساده زیستی را انتخاب می کند. ساده زیستی فاطمه (علیها السلام) نه از روی فقر و ناداری که برخاسته از اوج معرفت و غنای آن حضرت بود. بهترین شاهد مدعا، بخشی از زندگی آن حضرت است که فدک را در اختیار ایشان قرار داد. بعد از آن که پیامبر (ص) به فرمان خداوند فدک را به دختر خود بخشید، تمام درآمد آن در اختیار حضرت فاطمه (علیها السلام) قرار گرفت و تمام درآمد آن را در راه رضایت و خشنودی خداوند خرج شد. در روایت آمده است: روزی سلمان، حضرت فاطمه (علیها السلام) را با چادری ساده و پر وصله از لیف خرما دید که به دیدار رسول خدا (ص) می رفت. سلمان، تعجب کرد و با ناله و اندوه گفت: «غم و اندوه بر ما باد! دختران پادشاهان ایران و روم بر تخت های طلا می نشینند و پارچه های زربفت و حریر به تن می کنند و این دختر محمد (ص) است که چادری ساده با دوازده وصله به سر دارد».

زمانی که حضرت فاطمه (علیها السلام) به خدمت پدر رسید، شگفتی سلمان را مطرح کرد و فرمود: «ای رسول خدا (ص)! سلمان از سادگی لباس من تعجب کرده است. سوگند به خدایی که تو را مبعوث فرمود، مدت پنج سال است که فرش خانه ما پوست گوسفندی است که روزها شترمان بر روی آن علف می خورد و شب ها روی آن می خوابیم و بالش ها پوستی پر شده از لیف خرما است». آن گاه رسول خدا (ص) به سلمان فرمود: «همانا دخترم در زمره سبقت گیرندگان به سوی خداست» (مجلسی، 1363، 43: 88).

لازم به یادآوری است که آنچه در اسوه پذیری از سیره فاطمی در ورای شکل و قالب رفتار، مهم و ضروری است، درک پیام و روح رفتارها و الگوپذیری از سیره ایشان است. پیام و روح سیره فاطمه (علیها السلام)، وارستگی از دنیا و ساده زیستی است؛ روحی که در هر زمان و مکان می تواند در کالبد زندگی انسانی دمیده شود.

خبرگزاری اهل بیت(ع)  ابنا، ساجده العبدالخانی