مشخصات فردی و زندگینامه
نام:حسنعلی
نام خانوادگی:میرشاهی
شهرت:میرشاهی دوزین
نخصص ها:فقه و اصول

زندگی نامه

اینحانب حسنعلی میرشاهی